Όροι & Προϋποθέσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι  Όροι Χρήσης όπως αναφέρονται πιο κάτω, περιγράφουν, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.limeandsoda.gr από τον καταναλωτή.

Η Ανώνυμη Εταιρεία ELINAL Ανώνυμη Βιομηχανική και  Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Μαγιώ και Ενδυμάτων A.B.E.E, με το διακριτικό τίτλο «ELINAL A.B.E.E”, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου  (Γ.Ε.ΜΗ) 085103802000,  ΑΦΜ 082860740, ΔΟΥ  ΦΑΕ Αθηνών, θα αναφέρεται στο εξής ως  «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η Εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ικαρίας, αριθμό 9.

ΓΕΝΙΚΑ

Το www.limeandsoda.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που δημιούργησε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό τη διάθεση εμπορευμάτων μέσω του διαδικτύου και διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.limeandsoda.gr διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ο χρήστης/επισκέπτης πριν κάνει χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται πιο κάτω και διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού  καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του.

Ο χρήστης/επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή Όρων χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να προσθέσει, αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, τροποποιώντας άμεσα το παρόν κείμενο.

Τυχόν ακυρότητα Όρου του παρόντος,  δεν επιφέρει και ακυρότητα των υπολοίπων Όρων του.

Ειδικοί όροι χρήσης που μπορεί να προστεθούν, ανεξάρτητα από τους παρόντες Γενικούς όρους χρήσης υπερισχύουν αυτών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων από πλευράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απορρέουν από το παρόν δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματά της ή καθιστά τον Όρο/Όρους άκυρους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για την παράβαση των Όρων που προέρχεται από γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι δεσμευτικά, σεισμό, πυρκαγιά, απεργία, τρομοκρατική ενέργεια κλ.π.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και συνεπώς τον διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς το χρήστη/επισκέπτη να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

Ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλει  θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες,  να μην προβαίνει σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία και να προβεί σε ενέργειες που διασφαλίζουν τα δικαιώματά της. Ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λόγους επικοινωνίας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, και πάντα υπό τις δεσμεύσεις που περιγράφονται υπό την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Περιορισμός ευθύνης

Ο χρήστης/επισκέπτης που δεν εμπιστεύεται  το www.limeandsoda.gr καλείται να μην επισκέπτεται ή κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

To limeandsoda.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προιόντων.

To limeandsoda.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ.

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τον χρήστη/επισκέπτη, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το limeandsoda.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του limeandsoda.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το limeandsoda.gr ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών διακτυακός τόπος limeandsoda.gr και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο limeandsoda.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του limeandsoda.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το limeandsoda.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρήστη /επισκέπτη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα οποία συλλέγονται μέσα από το διαδικτυακό τόπο  limeandsoda.gr  διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στόχος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και διαφανής όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργάζεται, ενώ συμμερίζεται απόλυτα την ανάγκη διαφάνειας και ενημέρωσης  σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Η παρούσα περιγραφή προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από το limeandsoda.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους και η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Το limeandsoda.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
 • για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.
 • για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες για τις προτάσεις προϊόντων βάσει προσωπικών προτιμήσεων μεσω email, native advertising & personal recommendation.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του limeandsoda.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του limeandsoda.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του limeandsoda.gr

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το limeandsoda.gr σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το limeandsoda.gr στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον το limeandsoda.gr που δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτό  εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, το limeandsoda.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα το limeandsoda.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του limeandsoda.gr
 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
 • To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.
 • Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Το limeandsoda.gr τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το limeandsoda.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το limeandsoda.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο limeandsoda.gr καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Το limeandsoda.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή καταγγελία, σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία  των προσωπικών δεδομένων από το limeandsoda.gr ή  σε περίπτωση επιθυμίας τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί στην διεύθυνση info@limeandsoda.gr και η εταιρεία θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ανταπόκρισή της στο αίτημα του χρήστη/επισκέπτη.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να διαβάσει περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στο limeandsoda.gr

COOKIES

Σκοπός της χρήσης cookies από το limeandsoda.gr είναι η αναβάθμιση της πληροφορίας και της πλοήγησης του χρήστη/επισκέπτη στο site. Γιαυτό το σκοπό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του χρήστη/επισκέπτη κατά την περιήγηση του στο site.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το limeandsoda.gr αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως λχ την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος μας παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης/επισκέπτης  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σου δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου, ώστε να μην σε ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.

Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

ΑΓΟΡΕΣ

Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η χρήση της από τον χρήστη/επισκέπτη με σκοπό την ενημέρωση ή και την αγορά προϊόντων που τον ενδιαφέρουν ή επιθυμεί να αγοράσει. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, ο χρήστης/επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας του.

Χρήση της ιστοσελίδας

Ο χρήστης / επισκέπτης χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση :

α. Να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλει θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

β. Να μην προβαίνει σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.

γ. Να παρέχει με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεται ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και μόνον στα πλαίσια της συναλλακτικής σχέσης (βλ. παράγραφο προστασία προσωπικών δεδομένων).

Εάν δεν δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται, η παραγγελία δεν μπορεί να προωθηθεί και να εκτελεστεί.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης/επισκέπτης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.

Η ιστοσελίδα επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας “αγορά ως επισκέπτης” και όχι μόνον σε εγγεγραμμένους χρήστες.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγελθεί δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα υπάρξει επικοινωνία μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος ή την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να αποσταλούν κανονικά.

Απόρριψη Παραγγελίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την ιστοσελίδα της οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσει όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται, υπάρχει το ενδεχόμενο εξαιρετικών περιστάσεων υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να προβεί σε απόρριψη της παραγγελίας και αφότου έχει σταλεί η επιβεβαίωση παραγγελίας στο e-mail του πελάτη.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί στον πελάτη  ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου έχει σταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη στην επιστροφή κάθε αντιτίμου που έχει καταβληθεί για την απορριφθείσα παραγγελία στον πελάτη.

Παράδοση

Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ανωτέρω -Διαθεσιμότητα προϊόντων – σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας για το/τα προϊόν/τα έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Αποστολής ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζομένου χρονικού διαστήματος που εμφανίζεται κατά την επιλογή μέθοδος πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.

Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην ημερομηνία παράδοσης, θα ενημερώνει σχετικά τον πελάτη και θα του προφέρει την επιλογή είτε να συνεχίσει την αγορά ορίζοντας από την πλευρά της νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσει την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η παράδοση θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν ο πελάτης  ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει οριστεί από τον πελάτη,   διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Αδυναμία Παράδοσης

Εάν καταστεί αδύνατο να γίνει παράδοση της παραγγελίας, η Εταιρεία θα φροντίσει για την τοποθέτηση σημειώματος με επαρκείς πληροφορίες για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης για την παραλαβή της παραγγελίας του. Εάν καταστεί αδύνατη η παράδοση του δέματος της παραγγελίας στο σημείο παράδοσης στη συμφωνημένη ώρα, θα γίνει επικοινωνία για να οργανωθεί εκ νέου παράδοση σε κάποια άλλη ημέρα.

Εάν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι η επιθυμία του πελάτη είναι η ακύρωση της παραγγελίας.

Σαν αποτέλεσμα της ακύρωσης της παραγγελίας, η πληρωμή που έγινε, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής που τυχόν έχουν καταβληθεί από τον πελάτη και μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου V της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχει ενσωματωθεί στον ελληνικό Κώδικα Φ.Π.Α., ως τόπος προμήθειας θα θεωρείται το Κράτος Μέλος της διεύθυνσης όπου πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα (δηλαδή η Ελλάδα) και ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα θα εφαρμοσθεί.

Πολιτική Επιστροφών

Α. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης που συναλλάσσεται ως καταναλωτής, μπορεί να υπαναχωρήσει από την παραγγελία  (Σύμβαση) (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορεί είτε να ενημερώσετε την Εταιρεία  ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται ως διεύθυνση της Εταιρείας, είτε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected], είτε γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, εκφράζοντας την απόφασή του  να υπαναχωρήσει από αυτήν τη Σύμβαση με ρητό τρόπο (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή ή ένα email) και δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (κωδικό παραγγελίας, επιστροφόμενα προϊόντα, στοιχεία πελάτη).

Για να υπαναχωρήσει ο πελάτης εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλει την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν. Κανένα ποσό δεν θα επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή του. Λόγω της κατηγορίας των προϊόντων δεν θα γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ειδικά καλύμματα υγιεινής προστασίας.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιστραφεί το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας, στην αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται  μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του.

Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η Εταιρεία αφού εξετάσει  λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό αγοράς που αντιστοιχεί συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. Δικαίωμα επιστροφής/αλλαγής προϊόντος

Εάν ο πελάτης αποφασίσει να επιστρέψει κάποιο προϊόν που έχει αγοράσει μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία στο [email protected], ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επιστροφής που υπάρχει στο site, αναφέροντας τις πληροφορίες :κωδικό παραγγελίας, προΙόν προς επιστροφή, ή προϊόν προς αλλαγή (π.χ. μέγεθος ή άλλο είδος), εντός 15 ημερών.

Αιτήσεις για επιστροφές, αλλαγές ή αντικαταστάσεις εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μέσα σε 14 ημέρες από τη  ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων.

Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων της παραγγελίας.

Για την επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση του εμπορεύματος θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Αιτήματα επιστροφής αλλαγής δεν θα γίνονται δεκτά μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Το δικαίωμα επιστροφής / αλλαγής ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν. Κανένα ποσό δεν θα επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή του.

Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει στην αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με την απόδειξη και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που παραλήφθηκαν κατά την παράδοση του.

Λόγω της κατηγορίας των προϊόντων δεν θα γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ειδικά καλύμματα υγιεινής προστασίας.

Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει άλλη μεταφορική εταιρεία πέραν αυτής με την οποία έγινε η παράδοση, αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε παρέχει καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής του προϊόντος και για την κατάστασή του.

Εαν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected].

Τιμή προιόντος

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Εάν παρόλα αυτά διαπιστωθεί λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος που έχει παραγγελθεί, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον πελάτη ώστε να γίνει ενημέρωση για τη σωστή τιμή του προϊόντος και ανάλογα να επιστραφεί ή να χρεωθεί το ποσό της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του προϊόντος και η Εταιρεία θα προβεί στην επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί, και πάντα μετά την επιστροφή του προϊόντος στην  Εταιρεία.  Η Εταιρεία, σε περίπτωση λάθους τιμής δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη, η οποία θεωρείται άκυρη, μετά την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί από τον πελάτη.

Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά τη βούληση της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν αναδρομική ισχύ και να επηρεάζουν την τιμή προϊόντων που ήδη έχουν παραγγελθεί.

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αλλά όχι τα λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής), το οποίο ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το διαπιστώσει καθαρά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει  μέσω πιστωτικών καρτών Visa, Mastercard και American Express και με την PayPal.

Εφαρμοστέο  Δίκαιο

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε διαφορά υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Παράπονα, Προτάσεις και Σχόλια καταναλωτή

Ο καταναλωτής/πελάτης καλείται από την Εταιρεία να εκφράσει ελεύθερα τυχόν προτάσεις και σχόλια του  μέσω του [email protected] τα οποία θα εξετάζονται με τη δέουσα επιμέλεια από την Εταιρεία και θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους της για τη διόρθωση ή βελτίωση των διαδικασιών της.

Επιπρόσθετα, ο πελάτης έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 524/2013,  να ζητήσει τη διευθέτηση  καταναλωτικής διαφοράς μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Login to your account